आव २०७६/०७७ मा निर्माण प्रारम्भ भइ २०७७/०७८ मा निरन्तरता पाएका यस निर्देशनालयबाट रकम निकासा हुने भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आव २०७६/०७७ मा  निर्माण  प्रारम्भ भइ २०७७/०७८  मा निरन्तरता पाएका यस   निर्देशनालयबाट रकम निकासा हुने भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको  कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सरोकारवालाहरुका लागि सूचना । 

विस्तृत विवरण यहाँ हेर्नुहोस् ।