छनौट भएका प्राविधिक धार संचालन भएका क्याम्पसहरुलाई ICT व्यवस्थापनको लागि सम्झौता गर्ने बारे जानकारी ।

छनौट भएका प्राविधिक धार संचालन भएका क्याम्पसहरुलाई ICT  व्यवस्थापनको लागि सम्झौता गर्ने बारे जानकारी ।

यहाँ हेर्नुहोस् ।

समाचार
थप हेर्नुहोस