सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रमका लागि विज्ञान विषय पढाइ हुने सरकारी क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना प्रकासशत मिति २०८०/१२/२१

कार्यसम्पादनका आधारमा  अनुदान कार्यक्रमका लागि विज्ञान विषय पढाइ हुने सरकारी क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई छुट्टाछुट्टै  प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना प्रकासशत मिति २०८०/१२/२१

विस्तृत विवरण यहाँ हेर्नुहोस् ।

समाचार
थप हेर्नुहोस