सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
मिति २०७९/०८/२१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकासित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षक बढुवा सम्बन्धी सूचना ।

मिति २०७९/०८/२१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकासित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षक बढुवा सम्बन्धी सूचना ।

विस्तृत विवरण यहाँ हेर्नुहोस् ।

समाचार
थप हेर्नुहोस