सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई शैक्षिक क्रियाकलाप सुदृढीकरण सहायता कार्यक्रम र SEE परिक्षा केन्द्र भएका बिद्यालयहरुलाई बेन्च डेस्क व्यवस्थापन अनुदानका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको नामावली तथा सम्झौताको ढाँचा

सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई शैक्षिक क्रियाकलाप सुदृढीकरण सहायता कार्यक्रम र SEE परिक्षा केन्द्र भएका बिद्यालयहरुलाई बेन्च डेस्क व्यवस्थापन अनुदानका लागि छनौट भएका संस्थाहरुको नामावली तथा सम्झौताको ढाँचा ।

विस्तृत सूचना यहाँ हेर्नुहोस् ।

समाचार
थप हेर्नुहोस