SEE परीक्षा केन्द्र भएका विद्यालयहरुलाई १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना प्रकासित मितिः २०७७/१२/०८

SEE परीक्षा केन्द्र भएका विद्यालयहरुलाई  १५ दिन भित्र  प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना प्रकासित मितिः २०७७/१२/०८

विस्तृत विवरण