सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
शिक्षक सेवा आयोगबाट नि.मा.तृ.श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफल भइ स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि योग्यताक्रम बमोजिम सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरुको नामावली । मितिः २०८०/१०/२९

शिक्षक सेवा आयोगबाट नि.मा.तृ.श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफल भइ स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि योग्यताक्रम बमोजिम सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरुको नामावली । सूचना प्रकासित मितिः २०८०/१०/२९

विस्तृत विवरण यहाँ हेर्नुहोस् 

समाचार
थप हेर्नुहोस