संगठन संरचना

शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलको स‌ंगठन संरचना देहाय अनुसार छ ।