विशेष अनुदान तर्फ आईसिटी कार्यक्रमको लागि छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली, सम्झौता पत्र तथा स्पिसिफिकेसन सहितको विवरण हेर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

विशेष अनुदान तर्फ आईसिटी कार्यक्रमको लागि  छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली, सम्झौता पत्र तथा स्पिसिफिकेसन  सहितको विवरण  हेर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । विवरण यहाँ हेर्नुहोस्

समाचार
थप हेर्नुहोस