यस निर्देशनालयको वि.नं.१/०७६/०७७ ईन्जिनियरीङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, अधिकृत सातौं, ईन्जिनियर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार छनौट हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना प्रकासित मितिः २०७७/१२/०६

यस निर्देशनालयको वि.नं.१/०७६/०७७ ईन्जिनियरीङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, अधिकृत सातौं, ईन्जिनियर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार छनौट हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना प्रकासित मितिः २०७७/१२/०६

विस्तृत विवरण

समाचार
थप हेर्नुहोस