यस निर्देशनालयको वि.नं. १/०७६ इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकासित गरिएको सूचना । प्रकासित मिति २०७७।०७।२७

यस निर्देशनालयको  वि.नं. १/०७६  इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि   लिइएको  परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकासित गरिएको सूचना । प्रकासित मिति २०७७।०७।२७

विस्तृत विवरण यहाँ हेर्नुहोस् ।

समाचार
थप हेर्नुहोस