यस निर्देशनालयको वि .नं. १/०७६ इन्जिनियर र वि.नं. २/०७६ सव-इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी संशोधित सूचना । प्रकासित मिति २०७७।०६।२३ गते

यस निर्देशनालयको वि .नं. १/०७६ इन्जिनियर र वि.नं. २/०७६  सव-इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी संशोधित सूचना । प्रकासित मिति २०७७।०६।२३ गते/uploads/notices/Eng%20exam%202077.pdf

 

समाचार
थप हेर्नुहोस