यस निर्देशनालयको वि.नं. २/०७६ सव-इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकासित गरिएको सूचना । प्रकासित मिति २०७७।०७।०६

यस निर्देशनालयको  वि.नं. २/०७६  सव-इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि   लिइएको  परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकासित गरिएको सूचना । प्रकासित मिति २०७७।०७।०६

विस्तृत विवरण यहाँ हेर्नुहोस् ।