यस निर्देशनालयको वि.नं. २/०७६ सव-इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि लिइएको परीक्षाको वैकल्पिक उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी सूचना ।

यस निर्देशनालयको  वि.नं. २/०७६  सव-इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि   लिइएको  परीक्षाको वैकल्पिक उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी सूचना । विवरण यहाँ हेर्नुहोस् ।

समाचार
थप हेर्नुहोस