यस निर्देशनालयको वि.नं. २/०७६ सव-इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि मिति २०७७।०६।३० गते लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

यस निर्देशनालयको  वि.नं. २/०७६  सव-इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि  मिति २०७७।०६।३० गते लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । 

विस्तृत विवरणा हेर्नुहोस् ।

समाचार
थप हेर्नुहोस